Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

1. Quy định chung

Điều khoản Sử dụng này xác định các ràng buộc khi bạn tận dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” thường được sử dụng để chỉ người sử dụng các Dịch vụ. Hãy cân nhắc kỹ và lưu trữ phiên bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng cách truy cập trang web AntMart.vn và sử dụng các Dịch vụ, bạn tự nguyện chấp nhận các điều khoản của Điều khoản Sử dụng, Chính sách Quảng cáo, và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để đảm bảo quyền lợi, Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ những chính sách dưới đây:

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo, và Chính sách Bảo mật theo quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu của chính phủ, tòa án, hoặc cơ quan thi hành án đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

2. Từ chối bảo đảm

Website AntMart.vn và các Dịch vụ đi kèm được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Chúng tôi không đảm bảo rằng tính năng trên trang web AntMart.vn hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo rằng các phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ hoạt động liên tục và không lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập AntMart.vn và sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý chấp nhận tất cả rủi ro liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web AntMart.vn. Việc bạn tiếp tục sử dụng sau khi thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những điều khoản mới.

4. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải tuân thủ Hợp đồng Dịch vụ và chấp nhận các điều kiện sau:

Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận.
Tuân thủ quy định pháp luật.
Giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hợp tác.

5. Quy định về đăng ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ qua hệ thống trực tuyến từ đăng ký tài khoản đến thanh toán phí. Bằng cách hoàn tất đăng ký, bạn chấp nhận quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi duy trì quyền thay đổi nội dung này để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng Dịch vụ.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Dịch vụ khi bạn đồng ý hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và toàn bộ đối với mọi khiếu nại, tranh chấp xuất phát từ việc bạn sử dụng hoặc ngưng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và đồng ý tự chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cam kết bảo vệ, bồi thường và miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi, các công ty liên kết và mọi cá nhân liên quan, bao gồm nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và mọi chi phí khác, bao gồm cả phí luật sư và chi phí tố tụng, liên quan đến hoặc phát sinh từ khiếu nại, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, và các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, theo chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với mọi vấn đề phát sinh tùy thuộc vào sự bồi thường của bạn.

7. Bảo Vệ Bản Quyền và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các Dịch vụ, cùng với tất cả phần mềm, nguyên liệu và quyền sở hữu trí tuệ liên quan (“Sở Hữu Trí Tuệ”), được chúng tôi cung cấp và sở hữu, đều được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, hoặc các định dạng nhận diện khác của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi, trừ khi việc sử dụng của bạn được chúng tôi chấp thuận và không gây ảnh hưởng xấu đối với hoạt động bình thường của sản phẩm và dịch vụ, cũng như uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi cũng làm như vậy. Bạn không được tải lên, gắn kết, đăng tải, truyền đi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu hoặc quyền tài sản khác của tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp đối với những người được nghi ngờ xâm phạm.

8. Điều Khoản Khác

Luật Điều Chỉnh

Điều khoản Sử Dụng này tuân theo và được giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được xem là không có hiệu lực và không ảnh hưởng đến hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Chấm Dứt

Điều khoản Sử Dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc chúng tôi theo các điều kiện sau đây:

Chấm dứt bởi bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử Dụng này bằng cách ngừng sử dụng Dịch vụ.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử Dụng này có thể bị chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi quyết định rằng bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc nếu pháp luật yêu cầu chúng tôi chấm dứt.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều Khoản Sử Dụng này, về hoạt động của Dịch Vụ, hoặc về mối liên kết của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: infoantmart@gmail.com. Mọi vấn đề và tranh chấp sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và công bằng.